Αναπόληση

Εσκέπτετο την μείωσην των βαθμών της μυωπίας του εις μηδενικόν επίπεδον

ή τουλάχιστον κατα τέσσαρας μονάδας και την αύξηση του μυϊκου του εκτοπίσματος

δια της επιμόνου άρσεως βαρών,ωσαύτως και την δια επαναλαμβανομένων αντιγραφών

επι φύλλων χάρτου,πλήρην εκμάθηνσην των αρχικών χρόνων των ρημάτων της αρχαίας ελληνικής,

αλλά και της λατινικής ως και της Σανσκριτικής τοιαύτης γλώσσης.

Συμπεριλαμβανομένης και εις τα ανωτέρω της επιτεύξεως σωματικής ευλυγυσίας αναλόγου εκείνης ην έσχον

 αι σημαίαι παλλόμεναι υπό των βορείων ανέμων.Εκπληρωθέντων των παραπάνω επιδιώξεων

 θα μπορούσε να ,επί της αργυράς θαλασσίου υδάτινης επιφανείας,δια γραφίδος καλάμου

 την μορφήν του αμαξηλάτου Ηλίου ισταμένου εν τω μέσω του ουράνιου θόλου να αναγράψει!

Ωστόσο η ώρα είχε περάσει και έπρεπε να πάρει το φάρμακον ρυθμίσεως

της αρτηριακής πιέσεως του γιαυτό διέκοψε τους συλλογισμούς του!

`

*

ΧΑΛΚΟΣ ΙΠΠΟΣ

Ο χαλκοπράσινος γιγαντιαίος ίππος, ο ιστάμενος επί της παραλίου προκυμαίας, καθ’εκάστην εσπέραν υπήκοος γενόμενος εις την σιδηράν φωνήν του κεντρικού ωρολογίου της -ως εκβρασμένου, επι των χειλέων της θαλασσης, κήτους- ομοιάζουσας πόλεως,υπερίπταται άνωθεν των πολυκατοικιών.Απο τας κινήσεις των πτερύγων του και των εξ’αιτίας των εξ αυτών παραγομένων ώσεων και βόμβου καθίσταται αδύνατος πάσα άλλη πτητική δραστηριότης.Τούτο προκάλεσε τας εντόνους διαμαρτυρίας των γλαυκών  ,των νυκτερίδων,των κωνώπων καθώς και παντός είδους του ζωϊκού βασιλείου του εκτελούντος νυκτερινή δραστηριότητα.Προς τούτο συνετάχθησαν και υπεβλήθησαν διαβήματα διαμαρτυρίας,υπομνήματα ,εις τας αρμοδίας αρχάς περιγράφοντα με τα μελανώτερα των  χρωμάτων το αφόρητον της διαμορφωθείσης καταστάσεως.Εις μάτην όμως εκοπίαζον να ανεύρουν το δίκαιον τους τα τάλανα νυκτόβια.Βεβαίως οι ένοικοι των πολυκατοικιών ουδόλως ενοχλούντο-λόγω των διπλών ειδικών υαλοπετασμάτων-ουδείς θόρυβος εισέδυε εις το εσωτερικόν των οικιών των.Ούτω πως εν πλήρη μακαριότητι έζων!

`

*

Χρωματική παρασκευή
Απο την λειοτρίβηση απείρων παραλλαγών της εντύπωσης των ανέμων επί της όψεως των λίθων, κατόπιν αναμείξεως μετ’ελαιολάδου και μαστιχελαίου,παρασκεύαζε ιαματικόν βάλσαμον.Κατόπιν ερευνούσε την θαλάσσια επιδερμίδα,για να,δια της επαλείψεως,επουλώσει κάθε πιθανή εκδορά της.